พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Thailand