อุษณา มหากิจศิริ ทัพพะรังสี (ณา)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : Celebrity
ประเทศ : Thailand