จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม (โดม The Star 8)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
ประเทศ : Thailand