นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (อ้อย)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand