สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : พระราชวงศ์
ประเทศ : Thailand