ในหลวงในรอยธรรม (ปกใหม่)

ประวัติศาสตร์ / บุคคล

หนังสือ ‘ในหลวงในรอยธรรม’ เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชจริยาวัตรอันบริสุทธิ์งดงาม ตามครรลองของพุทธมามกะที่ทรงถึงพร้อมด้วยกาย วาจา ใจ โดยได้รวบรวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงที่ทรงพระผนวช พระราชปุจฉาในการสนทนาธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์และพระกัมมัฏฐานผู้ทรงคุณทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติหลายรูป รวมทั้งพระราชดำรัสที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา อันควรค่าแก่การน้อมนำมาศึกษาและทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง

 

 

ข้อมูลหนังสือ

จำนวนหน้า : 176

ผู้แต่ง : ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

สำนักพิมพ์ : DMG Book ดีเอ็มจี

กว้าง : 15.0

สูง : 23.0

น้ำหนัก : 140

ISBN : 9786163760456

สั่งซื้อหนังสือ ในหลวงในรอยธรรม (ปกใหม่) ฉบับกระดาษ (Paper Version) กับ Ookbee Mall

*ซื้อครบ 400 บาท จัดส่งฟรี!

รายละเอียด

หนังสือ ในหลวงในรอยธรรม เล่มนี้ ถือเป็นหนังสือต้นแบบทางธรรม ที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้อ่านอย่างล้นหลามว่า เป็นหนังสือทรงคุณค่าสูงสุด นับเป็นบุญของคนไทยที่มีโอกาสได้รับรู้ความงามในพระราชจริยาวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วน ทุกมิติ ทั้งทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกที่มีคุณอเนกอนันต์ต่อทุกศาสนา ทรงเป็นต้นแบบพุทธมามกะที่ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างอันประเสริฐ ตามครรลองแห่งพระพุทธศาสนาไว้อย่างบริสุทธิ์งดงามยิ่ง

 

อีกทั้งยังได้รวบรวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงที่ทรงพระผนวช พระราชปุจฉา  สนทนาธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์และพระกัมมัฏฐาน ซึ่งล้วนเป็นพระอริยะแห่งแผ่นดิน แสดงให้เห็นถึงวิถีพุทธอันประเสริฐ ธรรมะที่ล้ำลึก ควรค่าแก่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าควรได้น้อมนำมาศึกษาและปฏิบัติ เพื่อเข้าถึง ‘ความสุขที่แท้จริง’ ในวิถีที่ถูกต้อง

 

ยิ่งกว่านั้น ในหลวงในรอยธรรม ยังถือเป็นที่สุดแห่งหนังสือเฉลิมพระเกียรติ เป็นมงคลสูงสุดของผู้อ่านทุกคน ด้วยเคยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ตีพิมพ์เพื่อเผยแผ่ สำหรับแจกจ่ายแก่สถาบันการศึกษา และสถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ อีกส่วนหนึ่งจัดจำหน่าย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

 

ทั้งนี้ เพื่อการสานต่อความงดงามนี้ ให้ดำรงอยู่สืบไป สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จึงจัดพิมพ์หนังสือทรงคุณค่าเล่มนี้อีกครั้ง  เพื่อให้คนไทยในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ยังไม่มีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวอันแสนซาบซึ้งตรึงใจ กับเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ ได้ลิ้มรสความ งามแห่งธรรมะสูงสุดจากพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้คนไทยทั้งแผ่นดินได้ประจักษ์ว่า เราโชคดีแค่ไหนที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์นี้ ในแผ่นดินไทย จึงถึงเวลาแล้วที่พวกเราทั้งหลายจะหล่อหลอมร่วมใจ ตั้งจิตเจริญรอยตามธรรมะที่งดงามที่สุดในโลก สร้างบุญใหญ่ สู่ความเจริญก้าวหน้าของตน เป็นกุศลติดตัวไปทั้งในชาตินี้ ชาติหน้า และทุกภพตลอดไป ด้วยหนังสือทรงคุณค่าเล่มนี้!

ในสมัยพุทธกาล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนพระอานนท์ พระพุทธอนุชา ถึงเรื่องสิ่งประเสริฐสี่ประการที่หาได้ยากยิ่ง เปรียบเสมือนจำนวนเม็ดทรายที่ติดบนปลายนิ้วชี้ มิสามารถเทียบกับปริมาณเม็ดทรายมากมายเกินคนานับทั่วทั้งผิวโลกและใต้ท้องมหาสมุทร สิ่งประเสริฐสี่ประการนั้น ได้แก่ การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา มีอายุยืนยาว และได้ปฏิบัติเนกขัมมบารมี หมายถึง การศึกษาและปฏิบัติธรรม

 

หลังพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว กาลเวลาล่วงมากว่าสองพันหกร้อยปี คนไทยในปัจจุบัน นับว่าเป็นผู้มีบุญสูงที่ได้เกิดมาดินแดนที่ยังมีพระพุทธศาสนาและหลักธรรมคำสอนอย่างสมบูรณ์ ที่สำคัญยิ่ง คือการได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับว่าเป็นผู้ที่ได้สะสมบุญกุศลมามาก เพราะนอกจากจะได้มีโอกาสพบกับสิ่งประเสริฐทั้งสี่ประการแล้ว การได้มีโอกาสชื่นชมในพระบารมี  ได้ซาบซึ้งในพระราชจริยาวัตรที่งดงามเปี่ยมด้วยพระเมตตา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคนไทยทุกหมู่เหล่าอย่างอเนกอนันต์แล้ว ยังได้มีโอกาสเดินตามรอยพระยุคลบาทในด้านการศึกษาและปฏิบัติธรรม ที่นับว่าเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งและทรงได้รับการยกย่องจากทั่วโลก ได้ทรงศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเจ็ดสิบปีที่ผ่านมา ทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงปฏิบัติและทรงพระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรม ทำให้ประเทศไทยเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ด้วยพระปัญญาธิคุณและพระบารมี

 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงความมีพระราชหฤทัยฝักใฝ่ต่อการศึกษาอย่างถ่องแท้ในพระพุทธศาสนา รวมถึงการปฏิบัติพระองค์ในฐานะพระราชนัดดา ในการเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมอัยกาธิราช ซึ่งเสด็จออกผนวชในขณะที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทำให้พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมาสนใจในพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง

 

 สำนักพิมพ์

#DPlus#อมรินทร์#แจ่มใส#วีเลิร์น#ROSE#E.Q.PLUS#แพรวสำนักพิมพ์#เอ็นเธอร์บุ๊คส์#บ้านและสวน#ไลต์ออฟเลิฟ#น้ำพุสำนักพิมพ์#อรุณ#SPRINGBOOKS#โพสต์บุ๊คส์#SPELL#ปราณ พับลิชชิ่ง#นกฮูก พับลิชชิ่ง#STEPS#LET'S Comic#POLKADOT#113#DEXPRESS PUBLISHING#ดีเอ็มจี#แพรธรรม#Life Vaccine#KOOB#Life Balance#HAPPY SCIENCE#วงกลม#แมลงปอ#SHORTCUT#ฟรีมายด์#10 มิลลิเมตร#ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง#เป็ดเต่าควาย#1168 พับลิชชิ่ง#กำมะหยี่#เอ็มไอเอส#ซีเอ็ดยูเคชั่น#โปรวิชั่น#สต็อคทูมอร์โรว์#พราว#เพชรประกาย#เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล #ฟอร์เวิร์ด#เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์#ทัช#เอ็กซเปอร์เน็ท#สถาพรบุ๊คส์#พิมพ์คำ#SUGAR BEAT#มายดรีม#แม่บ้าน#ประดิดประดอย#แสงแดด#มติชน#ณ บ้านวรรณกรรม#สยามอินเตอร์บุ๊คส์#ไดฟุกุ#สุขภาพใจ#อิ่มอ่าน#THINK BEYOND#infopress#READ COMICS#M-MONEY#เคล็ดไทย#บีวาว#แฮปปี้ บานานา#Thinknet